Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden + AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)


Privacy | AVG | Algemene Verordening Gegevensbescherming
http://trouwjurkenenzo.nl/privacy-avg

Verkoop overeenkomst

Na uw bestelling te hebben geplaatst ontvangt u direct na aankoop via email een orderbevestiging. Indien u de betaling niet via de automatische betalingsafhandeling Mollie Payments heeft afgesloten dient de factuur binnen 3 doch maximaal 5 dagen op onze bankrekening te zijn verwerkt daar Trouwjurken&Zo zich anders het recht voorbehoudt de bestelling/verkoopovereenkomst te ontbinden en de jurk terug in de verkoop aan te bieden. In enkele gevallen kan het zijn dat iemand u net voor was met bestellen aangaande een jurk of maat, in dat geval neemt Trouwjurken&Zo contact met u op om samen met u een alternatief te gaan zoeken in de webshop of uw order te annuleren. U heeft, tenzij een jurk speciaal voor u op maat besteld altijd het recht om na aankoop de bestelling te annuleren

Herroepingsrecht
Webshop: U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren en retour aan te melden. U heeft na melding retour maximaal 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.

Uitzondering hierop: Voor producten welke op pasafspraak  zijn gepast en aangekocht (dus geen aankoop op afstand) geldt, deze artikelen kunnen niet worden geretourneerd.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van het retourrecht kunt u contact met ons opnemen via info@trouwjurkenenzo.nl . Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 5 dagen na ontvangst van uw retour terugstorten

*Voor speciaal voor u op maat bestelde artikelen en artikelen bestaat er vanzelfsprekend geen retourrecht.
 
Gedeeltelijke bezorging
Wij behouden ons het recht voor om een bestelling in delen te leveren. Indien dit het geval is zullen geen extra verzendkosten in rekening gebracht worden, tenzij dit separaat is overeengekomen

Retentie
De goederen blijven eigendom van Trouwjurken&Zo totdat de betaling(en) is (zijn) voldaan. De factuur dient binnen 3 doch maximaal 5 dagen op onze bankrekening te zijn verwerkt daar Trouwjurken&Zo zich anders het recht voorbehoudt de koop te ontbinden en de jurk terug in de verkoop aan te bieden.
 
Retournering van bestelling
Zodra de bestelling is afgeleverd heeft de klant wettelijk het recht deze binnen 14 dagen retour aan te melden. De periode van optie tot retourneren start op het moment dat de klant de goederen heeft ontvangen (dus de dag van aflevering telt mee !). Na deze melding tot retour heeft u 14 dagen tot werkelijke retourzending. U krijgt het bedrag van het artikel inclusief  de standaard verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor een retourzending van thuis naar webwinkel zijn rekening klant.

Vooraf dient u via e-mail trouwjurkenenzo@gmail.com mede te delen dat u de geleverde goederen retour wenst te sturen.

Ongefrankeerde of rembours retourzendingen zullen worden geweigerd. Trouwjurken&Zo behoudt het recht op weigering van terugbetaling indien de indruk bestaat dat de jurk is gedragen. Wanneer een jurk wordt geretourneerd en is betaald via Paypal wordt deze minus de Paypalkosten gecrediteerd. Gelieve uw producten, incl.etiketten en labels bevestigd aan de kleding terug te zenden.

U kunt een artikel in geen geval terugsturen wanneer sprake is van: Het artikel was, zoals overeengekomen speciaal voor u op maat gemaakt/besteld; Het artikel is gedurende de periode dat u het op zicht had gebruikt (het passen van kleding wordt door Trouwjurken&Zo niet als gebruik gezien; het dragen ervan wel) of beschadigd geraakt; Het artikel is niet meer compleet; Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken; Het artikel is duidelijk persoonlijk van aard. Reklamaties van gekochte artikelen die binnen de wettelijk bepaalde en vastgestelde termijn vallen worden in behandeling genomen. Buiten deze termijn vervalt iedere aanspraak op vergoeding. Voor verzending van haar jurken vindt er altijd nog een laatste kwaliteitscontrole plaats. Indien tijdens het passen de jurk wordt beschadigd komen de eventuele vermaakkosten voor rekening van de klant.

Rembourszending:
Standaard bieden wij geen rembourszendingen aan, slechts in enkele gevallen maken wij hierop een uitzondering in overleg met klant

Klachtenregeling:

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


Maattabellen
De 3 maattabellen dienen slechts als indicatie en geven een algemene richtlijn weer. Daar de maatvoering van avondjurken/modellen onderling kunnen afwijken is Trouwjurken&Zo niet aansprakelijk. Bij twijfel over uw te bestellen maat gelieve altijd eerst contact op te nemen.

Aansprakelijkheid
Trouwjurken&Zo is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van onderneming gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van onderneming, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Trouwjurken&Zo is uitsluitend aansprakelijk voor door u geleden schade indien deze schade aan haar is toe te rekenen of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van onderneming komt. Indien onderneming toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover u, is zij aansprakelijk jegens u voor vergoeding van de door u geleden schade. Trouwjurken&Zo is echter uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan: Schade, direct toegebracht aan stoffelijke zaken; Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voorzover betrekking hebbend op de directe schade als hier bedoeld; Redelijke en aantoonbare kosten die u maakt ter voorkoming of beperking van directe schade als hier bedoeld. De directe en/of indirecte schade als hierboven bedoeld komt voor vergoeding in aanmerking tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende artikelen. Enige andere schade wordt door Trouwjurken en Zo niet vergoed. Dit betekent dat o.a. in geen geval wordt vergoed: gevolgschade, zoals o.a. gederfde winst of verminderde opbrengst, materiële en/of immateriële schade zoals een afgelaste bruiloft/partij en zuivere vermogensschade. onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging in de verzending ontstaan door de vervoerder. Trouwjurken en Zo is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar mailings of op de Website.

Wij vermaken zelf geen jurken , hiervoor verwijzen wij je naar een naaiatelier/coupeuse in uw woonplaats of regio. Kosten verbonden aan het vermaken van een jurk zijn ten aller tijde voor rekening klant. Trouwjurken&Zo kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor (vermaak) kosten van Coupeuse en/of Naaiatelier.

BTW
Aangezien Trouwjurken&Zo gebruik maakt van de nieuwe (2020) KOR regeling berekenen wij geen btw op onze goederen
*KOR betekent algehele vrijstelling op btw verplichtingen


Klantinformatie
Onze rubriek "Klantinformatie" maakt automatisch deel uit van onze Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Trouwjurken&Zo behoudt zich het recht voor ten alle tijde de Algemene voorwaarden aan te kunnen passen wanneer men dit noodzakelijk acht.