Privacy | AVG

AVG | Algemene Verordening GegevensbeschermingTrouwjurken&Zo, gevestigd aan Noorderhoogte 23
7325SE Apeldoorn
Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Contactgegevens:
https://www.trouwjurkenenzo.nl 
Trouwjurken&Zo
Noorderhoogte 23
7325SE Apeldoorn
Netherlands +31 55 5760330

Natalia Blizniuk is de Functionaris Gegevensbescherming van Trouwjurken&Zo. Zij is te bereiken via trouwjurkenenzo@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Trouwjurken&Zo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beautystad.nl dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:Trouwjurken&Zo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Geautomatiseerde besluitvorming
Trouwjurken&Zo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Trouwjurken&Zo) tussen zit. 

 

Trouwjurken&Zo gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: shopbuilders voor de algemene presentatie van onze artikelen in de webshop en het verwerken en afleveren van uw bestelling. Mollie voor het verwerken van uw/onze betalingen, Windows Live e-mail programma voor het kunnen verwerken van uw bestelling 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren. Delen van persoonsgegevens met derden: Trouwjurken&Zo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Trouwjurken&Zo gebruikt alleen cookies voor analystische doeleinden van de webshop. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen; U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trouwjurken&Zo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beautystad.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Trouwjurken&Zo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. 

 

Trouwjurken&Zo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@beautystad.nl - Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- 

Trouwjurken&Zo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
Trouwjurken&Zo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 


Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: 
Personalia* > Bewaartermijn > 1.5 jaar, Reden: correcte afwikkeling order plus communicatie klant, jaarlijkse belastingaangifte Trouwjurken&Zo
*Personalia: onder personalia verstaan wij naam/adres/woonplaatsgegevens alsmede uw telefoon en e-mail gegevens
  • 
    Wij maken gebruik van:
    Onze webshop draait op de beveiligde SSL software van theshopbuilders
    Wij gebruiken en communiceren via het e-mail programma van Mozilla Thunderbird
    Wij verwerken betalingen via Mollie > www.mollie.com